Cause Related Marketing (CRM) lub marketing zaangażowany społecznie to forma pośrednia pomiędzy marketingiem komercyjnym a marketingiem społecznym.

Definicja CRM pojawiła się po raz pierwszy na początku lat osiemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych na określenie akcji prowadzonej przez American Express. Przy każdym użyciu karty American Express firma wpłacała jednego centa na projekt odnowy Statui Wolności. W trakcie akcji odnotowano 28% wzrost liczby transakcji za pomocą karty i 17% wzrost liczby użytkowników − to również pierwszy dowód na skuteczność CRM.

Jeden z najstarszych przykładów CRM pochodzi z 1942r. – Austin Motor Company postanowił przekazywać darowiznę na rzecz Royal National Lifeboat Institution za każdy sprzedany silnik do łodzi lub statku. Wcześniej w 1890 r. William Hesketh Lever zaproponował konsumentom grę promocyjną, którą można uznać za prototyp CRM – przy pomocy kuponów z opakowań mydła Sunlight mogli głosować, która organizacja charytatywna otrzyma dotację w wysokości 2000 funtów. W Europie pojęcie to zostało spopularyzowane w 1995 roku przez brytyjską organizację Business in the Community. Pierwszą tego typu akcją w Polsce była najprawdopodobniej ta przeprowadzona przez firmę Goplana, która część zysku ze sprzedaży czekolad przekazywała na Centrum Zdrowia Dziecka.

Dominika Maison i Norbert Maliszewski, autorzy rozdziału poświęconego CRM w książce „Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej”, definiują marketing zaangażowany społecznie jako prowadzone przez firmy komercyjne działania wykorzystujące pieniądze, techniki i strategie marketingowe w celu wspierania istotnych społecznie spraw, wzmacniające jednocześnie własny biznes firmy. Zdaniem autorów, dzięki takim działaniom firmy promują swój wizerunek w powiązaniu ze sprawą, o którą walczą, powodując w konsekwencji wzrost funduszy na dany cel, a zarazem odnosząc z tej działalności korzyści poprzez poprawę wizerunku firmy, podkreślenie specyfiki produktu, wzmacnianie lojalności konsumentów i powodowanie wzrostu sprzedaży swoich produktów.

Z kolei Mirella Panek-Owsińska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu określa CRM jako połączenie celów ekonomicznych przedsiębiorstwa z celami społecznymi w ramach danego przedsięwzięcia. CRM jest wszechstronną metodą pozwalającą na projektowanie programów powstałych na bazie potrzeb i zainteresowań przedsiębiorstwa z równoczesnym rozwiązywaniem problemów społecznych. Celem biznesu jest uzyskanie jak najgłębszego zaufania i jak najlepszych relacji z konsumentami, poprawa wizerunku firmy na rynku, a w końcu wzrost sprzedaży. Z drugiej strony na rynku istnieją organizacje non-profit, dla których wsparcie przez administrację państwową maleje, w związku z czym są zmuszone szukać innych źródeł dotacji, aby zapewnić realizację celów społecznych w przyszłości. Idealnym rozwiązaniem dla obu stron wydaje się więc Cause Related Marketing. Firmy dzięki temu narzędziu poprawiają swój wizerunek na rynku, odnotowują wzrost sprzedaży, zyskują lojalność wobec marki. Organizacje pozarządowe natomiast mają możliwość zebrania funduszy np. na opiekę medyczną, poprawę sytuacji potrzebujących, edukację, ochronę środowiska naturalnego, wspieranie kultury i sportu. Wzrasta wówczas ich poziom zaangażowania w realizację ważnych celów społecznych, a finalnie zyskują lepszy wizerunek społeczny i dzięki temu są w stanie mocniej zaangażować się w inne programy. To firmy decydują o wyborze problemu społecznego, w którego rozwiązaniu chcą uczestniczyć.

Podsumowując, w marketingu społecznie zaangażowanym firmy wspierają określony cel społeczny, jednocześnie przyczyniając się do wzmocnienia własnej sytuacji rynkowej oraz wizerunku. Niezbędna jest tutaj współpraca trzech stron: biznesu, organizacji społecznych oraz konsumentów. Przykładową formą działania w ramach CRM może być przeznaczanie określonej części zysku ze sprzedaży danego towaru na wybrany cel prospołeczny.

„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi członkami UE.”