Standard odpowiedzialnego i ekologicznego prowadzenia działań z zakresu marketingu społecznego.

Będąc liderem w branży marketingu społecznego czujemy się szczególnie odpowiedzialni za rozwój tego rynku, a co za tym idzie, za kształtowanie właściwych postaw wśród podmiotów działających na rynku.

Chcemy nie tylko wspierać realizację strategii odpowiedzialnego biznesu przez naszych klientów, ale także sami postępować w taki sposób. Dlatego nasze działania oparte są o zasady etyczne. Staramy się, aby nasze zaangażowanie było nie tylko zgodne z obowiązującym prawem, ale żeby przyświecał mu także duch moralności. Ewidentne łamanie przez firmy obowiązującego prawa uważamy bezdyskusyjnie za nieetyczne. Nie akceptujemy tego, mimo iż otaczająca nas rzeczywistość gospodarcza pokazuje, że jest wielu, u których chęć łatwego zarobku zwycięża nawet z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z naszym postulatem każdy poszkodowany działaniami przedsiębiorstwa może (a nawet powinien) wystąpić na drogę sądową i dochodzić swoich praw. Radzimy w takim przypadku skorzystać z ochrony gwarantowanej przez instytucje państwowe takie jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) lub skorzystać z narzędzi odpowiedzialności społecznej. Warto wspomnieć, że istnieją także organizacje o zasięgu ogólnopolskim (np. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej, Stowarzyszenie Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej), które wspierają społeczeństwo w ramach działalności statutowej.

W związku z tym, że respektujemy nie tylko podstawowe zasady i standardy wynikające z państwowych regulacji prawnych, ale także powszechnie akceptowane i uznawane reguły działania dostawców, konkurentów, organizacji społecznych i grup interesów, zależy nam na tym, aby powstawały kodyfikacje branżowe. Bliskie naszemu podejściu są dokumenty takie jak: Kodeks Etyki Reklamy, Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations czy zasady działania firm, korporacji, instytucji publicznych czy organizacji pozarządowych.

Chęć podejmowania przez Fabrykę Komunikacji Społecznej kroków zmierzających do wywierania pozytywnego wpływu na życie społeczeństwa, warunki środowiska naturalnego czy też społeczności lokalne podkreślamy w naszej misji: „Jesteśmy dobrym partnerem dla wszystkich, którzy wdrażają RSCM – Responsible Supply Chain Management. Wykonujemy naszą pracę zgodnie z zasadami etyki, uczciwości i odpowiedzialności za nasze decyzje. Posiadamy własne standardy CSR związane z poszanowaniem energii, surowców i zasad odpowiedzialnego projektowania i produkcji.” Wierzymy, że marketing może być dobry, dlatego zależy nam na szerzeniu standardu odpowiedzialnego i ekologicznego prowadzenia działań z zakresu marketingu społecznego.

Opracowując, a potem realizując kampanie społeczne dla naszych klientów, jesteśmy zobowiązani szczególnie zwracać uwagę na ich odbiorców. ziałania z zakresu marketingu społecznego wymagają szczególnej uwagi, bo dotyczą kwestii społecznej i już z zasady stanowią element realizowanej strategii odpowiedzialnego biznesu w ramach społecznego zaangażowania. W praktyce więc, realizując kampanie dla klientów, należy stosować podstawowe zasady etyki, zapewniające poszanowanie odbiorców i uczciwe traktowanie pracowników oraz zachować ekologiczne podejście w trosce o środowisko i łańcuch zrównoważonych dostaw.

Kampanie społeczne zmieniają sposób myślenia, ale docelowo mogą zmienić postawy w grupie docelowej. Dlatego warto zrobić to jak należy. Dzisiaj społeczeństwo nie lubi być pouczane, ale chętnie bierze w czymś udział. Zaangażowanie publiczności jest tym większe im większe jest poczucie, że ma na coś wpływ. Dlatego twórcy kampanii powinni zadbać o element włączenia odbiorcy. Taka myśl przyświecała autorom tej publikacji − osobom zajmującym się na co dzień marketingiem społecznym. Wierzymy, że w ten sposób przyczynimy się do ustandaryzowania procesu tworzenia kampanii społecznych w Polsce. Mamy nadzieję, że powstały materiał okaże się pomocny dla realizatorów przyszłych kampanii i sprawi, że stworzą skuteczne kampanie.

Zachęcamy do zapoznania się kolejnymi artykułami dotyczącymi standardów realizacji kampanii społecznych:

Zachęcamy do pobrania całej publikacji

STANDARDY MARKETINGU SPOLECZNEGO.pdf