Fabryka Komunikacji Społecznej przygotowała publikację Kodeks odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy. Systematycznie zamierzamy publikować fragmenty dokumentu na platformie.

Kodeks odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów (część 2)

NASZE OCZEKIWANIA WZGLĘDEM DOSTAWCÓW

Zdecydowanie zachęcamy dostawców do współpracy z Fabryką Komunikacji Społecznej w celu identyfikacji dalszych możliwości udoskonalania odpowiedzialnych praktyk biznesowych w ramach łańcucha dostaw w takich obszarach jak bezpieczeństwo pracy, prawa człowieka, etyka oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Prawa człowieka:

Fabryka Komunikacji Społecznej respektuje wszystkie prawa człowieka, tj. prawa pracowników, współpracowników, a także w sposób zdecydowany promuje stosowne regulacje wśród dostawców zgodnie z Polityką praw człowieka. Fabryka Komunikacji Społecznej wymaga od dostawców przygotowania i wdrożenia regulaminów oraz procedur w celu zagwarantowania poszanowania praw człowieka w prowadzonej przez nich działalności, jak również u ich poddostawców. Dostawca ma obowiązek zawsze przestrzegać najbardziej rygorystycznych z wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa. Jeżeli przepisy prawa lokalnego uniemożliwiają dostawcy przestrzeganie określonych zapisów Kodeksu lub Polityki praw człowieka, dostawca powinien wówczas dostosować się do przepisów prawa lokalnego przy jednoczesnym dążeniu do poszanowania praw człowieka.

Etyka:

Fabryka Komunikacji Społecznej z determinacją stosuje w swej działalności rzetelne, etyczne i przejrzyste praktyki gospodarcze. Fabryka Komunikacji społecznej zobowiązuje się do korzystania z produktów wytworzonych w sposób zrównoważony. Aby w pełni przestrzegać tego zobowiązania Fabryka Komunikacji Społecznej zachowuje należytą staranność w swoich działaniach i oczekuje pełnego wsparcia ze strony swych dostawców. Fabryka Komunikacji Społecznej wymaga od swych dostawców wdrożenia i egzekwowania polityki firmowej zobowiązującej do przestrzegania etycznych praktyk gospodarczych oraz przyjęcia zasad Kodeksu etyki biznesu.

Odpowiedzialność za środowisko:

Fabryka Komunikacji Społecznej czyni starania, by jej usługi marketingowe były przyjazne dla środowiska naturalnego. W tym celu firma korzysta ze swej praktyki i doświadczenia w dziedzinie produkcji materiałów reklamowych na potrzeby rozwijania czystszych procesów produkcyjnych i minimalizacji ich wpływu na środowisko naturalne. Dążymy do współpracy z dostawcami, którym przyświecają te same cele i którzy przestrzegają najlepszych praktyk w zakresie zarządzania środowiskiem, w tym między innymi zapewnienia efektywności wykorzystania energii i zasobów, zarządzania różnorodnością biologiczną, redukcji odpadów i recyklingu. Fabryka Komunikacji Społecznej wymaga od swych dostawców wdrożenia efektywnych regulacji, procesów i procedur zarządzania wpływem na środowisko oraz prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zgodny ze standardami Polityki ochrony środowiska.

Dokumentacja i monitorowanie:

Na stosowny wniosek wymagamy od naszych dostawców:

Kodeks stanowi integralną część procesu zarządzania dostawcami i ich oceny. Fabryka Komunikacji Społecznej ocenia przestrzeganie przez dostawców wymogów niniejszego Kodeksu w zależności od poziomu ryzyka. Monitoring może przybierać formę kwestionariuszy samooceny, wizyt w zakładach oraz weryfikacji wdrożenia planów naprawczych.

Fabryka Komunikacji Społecznej współpracuje z dostawcami w celu usunięcia zidentyfikowanych odchyleń. Fabryka Komunikacji Społecznej zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze współpracy z dostawcami, którzy nie spełniają wymagań niniejszego Kodeksu lub którzy nie są w stanie przedstawić lub zobowiązać się do realizacji planu usprawnień.

Przegląd

Fabryka Komunikacji Społecznej zamierza regularnie dokonywać przeglądu niniejszego Kodeksu oraz programu wdrożenia pod kątem ich przydatności i efektywności.

Przeczytaj także ten artykuł.