DAJMY SOBIE PRACĘ. EKOSZANSA.

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) / 2007-2008

Projekt obejmował ośrodki leczenia uzależnień znajdujące się na obszarach wiejskich, których pacjentów wdrażano w pracę w ekogospodarstwach rolnych. Przeciwdziałanie wykluczeniu, tworzenie nowych miejsc pracy oraz promocja rolnictwa przyjaznego dla środowiska były równorzędnymi celami projektu, którego Fabryka była partnerem.

Wyzwania marketingowe

Zaprezentowanie ośrodków realizujących terapię poprzez działania proekologiczne, wskazanie ich jako źródeł informacji dla rolników chcących przystosować swoje gospodarstwa do wymogów UE

Grupa docelowa

Ogół społeczeństwa, rolnicy

Realizacja

Poza printem przygotowano publikację informacyjną