Oświadczenie

Fabryki Komunikacji Społecznej s.c.

W związku z zainteresowaniem mediów oraz PSPR postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, którego przedmiotem jest „Opracowanie strategii i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej” (nr postępowania PZ/17/2018), w którym Fabryka Komunikacji Społecznej s.c., Paweł Prochenko, Ireneusz Stankiewicz bierze udział – oświadczamy, że złożona przez nas oferta nie zawiera błędu rachunkowego. Zgadzamy się jednak z tym, że oferta nie została oszacowana właściwie. Niewłaściwe oszacowanie jest naszym błędem, którego konsekwencje będziemy musieli ponieść w postaci sfinansowania pracy z własnych środków. Jesteśmy agencją specjalizującą się w kampaniach społecznych, a tematy kampanii realizowanych przez nas są świadomie dobierane. Jako agencja o jednym z największych doświadczeń w Polsce w marketingu społecznym, naszą działalność traktujemy misyjnie. Angażujemy się pro bono w tematy, które uznajemy za istotne. W tym przypadku również chcemy zrealizować tę kampanię ze względu na ważkość tematu a nie z chęci zysku.

Cena oferty stanowi jedynie trzydziestoprocentowe kryterium oceny ofert i nie ma ostatecznego wpływu na wybór Zamawiającego. Zamawiający nie dokonał jeszcze wyboru oferty najkorzystniejszej. Tym samym warto zaznaczyć, że zaproponowana przez nas cena jest niższa jedynie o ok. 4% od następnej w kolejności oferty i o ok. 20% niższa od kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania. Wobec tego zaoferowana cena nie powinna zostać uznana za rażąco niską i podlegać wyjaśnieniom jak bezpodstawnie niektórzy sugerują. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp Zamawiający ma obowiązek zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen.

Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić, że zaproponowane miesięczne wynagrodzenie za świadczenie usługi w wysokości 449,87 zł brutto, nie stanowi kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Wartość miesięcznego wynagrodzenia spełnia również wymóg Zamawiającego, zgodnie z którym „Stały miesięczny koszt świadczenia usługi nie może przekroczyć 1% ceny całkowitej oferty Wykonawcy (…)”

W przeszłości wielokrotnie zdarzały się postępowania, w których wykonawcy również oferowali ceny znacząco odbiegające od cen oferowanych przez innych wykonawców, przy czym nie zdarzało się, aby były one tak wnikliwie badane przez media. Zachęcamy do zainteresowania się również poprzednimi tego typu postępowaniami, aby wyrobić sobie opinię i nie ulegać tak szybko emocjom i ewentualnym manipulacjom, tym bardziej, że weryfikacja ofert należy do Zamawiającego i nie została ona jeszcze dokonana.

Paweł Prochenko
Ireneusz Stankiewicz
Fabryka Komunikacji Społecznej

Oswiadczenie_FKS.PDF