Strategia kampanii informacyjnej

Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Olsztynie / 2009

Fabryka Komunikacji Społecznej zrealizowała działania promocyjno-informacyjne w ramach projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”.

Wyzwania marketingowe

Celem działań było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru objętego projektem oraz zapoznanie ich z założeniami planowanej inwestycji.

Grupa docelowa

Mieszkańcy województwa Warmińsko-Mazurskiego

Realizacja

Fabryka Komunikacji Społecznej stworzyła identyfikację wizualną projektu, opracowała i zrealizowała kampanię wykorzystując różne narzędzia i kanały komunikacyjne. Kampania objęła swoim zasięgiem 37 gmin z województwa Warmińsko-Mazurskiego.